Dispatch money

Onder dispatch money, ofwel ijlgeld, verstaan we de vergoeding die aan de charterers wordt uitgekeerd, indien zij de ligdagen die volgens de charterpartij toegestaan zijn, niet volledig gebruiken. Het ijlgeld wordt alleen uitgekeerd indien dit uitdrukkelijk in de charterpartij is bepaald. Dit is dus het tegenovergestelde van overliggeld.